slideshow0.jpg
slideshow1.jpg
slideshow3.jpg

ПОЛИТИКА в области качества

Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық университетініңсапа саласындағы

САЯСАТЫ


Басшылық білім берудегі сапа идеясын өзінің толық ұстанатындығын жариялайды және Батыс Қазақстан аймағының экономика мен заманауи технологиялары саласында жоғары деңгейдегі мамандарды даярлайтын білім беру мекемесі ретіндегі жоғары оқу орнының имиджін (бейнесін) қолдауға ұмтылады.

Әлемді ғылыми жетістіктер арқылы таныта отырып, университет қоғамдағы ғылыми біліктілікті сақтауды, ұлғайтуды және кең таратуды мақсат етеді, осы негізде біздің көп этникалы аймақтың ерекшеліктерін ескере отырып, оқу тәрбие үрдісін жүзеге асырады.

ЖОО-ң сапа саласындағы стратегиялық мақсаты - жаңашыл ой мамандарын әлемдік стандарттар деңгейінде кәсіби даярлаудың жоғары нәтижелілігін қамтамасыз ететін қызметтің негізгі бағыттары бойынша сапа менеджментінің көп қырлы жүйесін жетілдіру.

Сапа саласындағы саясатты қабылдай отырып, біз өзімізге келесі міндеттерді жүктейміз:

-   сапа мәселесіндегі университет қызметінің мақсат бірлігі мен бағыттылығын қамтамасыз етудегі барлық денгейлер жетекшілерінің көшбасшылығы;

-   қызметкерлердің сапа менеджменті жүйесін жетілдіру мен арттыруға бағытталған шығармашылық әлуетін максималды пайдалану;

-   жаңа технологияларды пайдалану мен ЖОО қызметі мониторингі деректерінің талдауы негізінде университеттегі білім беру үрдісі сапасын арттыру;

-   тұтынышылар мен олардың қажеттіліктерін анықтау мен қанағаттандыруды қамтамасыз ететін мүдделі тараптармен тиімді кері байланыс;

-   білім алушылар мен ЖОО қызметкерлері үшін қолайлы жағдайлар мен білім беру ортасын қалыптастыру.

Жоғары басшылық саясатты жүзеге асыруға қатысу және қызметкерлерді сапаны үздіксіз арттыруға қажетті қорлармен қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Мақсат пен міндеттерге қол жеткізу жүйелі мониторингпен алынған нәтижелердің жоғары басшылық тарапынан талдауы және жақсарту бойынша жаңа қызметтермен қамтамасыз етіледі.

 

Біз  кәсіпқойлар тобымыз!

Біз үшін университет табысы қойылған мақсатқа тиімді жолмен қол жеткізу болып табылады.

  

Университет ректоры                                                            Н.М.Кадыргалиев

 

25.08.2009 ж.  

 

 

 ______________________________________________________________________

 

 

ПОЛИТИКА

в области качества Западно-Казахстанского инженерно-технологического университета

Руководство заявляет о своей полной приверженности идее качества в образовании и стремится к поддержанию имиджа вуза как образовательного учреждения, готовящего специалистов высокого уровня в области экономики и современных технологий Западно-Казахстанского региона. Познавая мир через научные исследования, университет стремится к сохранению, приумножению и распространению в обществе научных знаний, строя на их основе образовательный и воспитательный процесс в полиэтничном регионе. 

Стратегическая цель вуза в области качества - совершенствование полифункциональной системы менеджмента качества по основным направлениям деятельности, обеспечивающей высокую результативность профессиональной подготовки инновационно мыслящих специалистов на уровне мировых стандартов.

Принимая Политику в области качества, мы берем на себя следующие обязательства:

-   лидерство руководителей всех уровней в обеспечении единства цели и направленности деятельности университета в вопросах качества;

-   максимальное использование творческого потенциала персонала, направленное на совершенствование и улучшение системы менеджмента качества;

-   повышение качества образовательного процесса в университете на основе использования инновационных технологий и анализа данных мониторинга деятельности вуза;

-   эффективная обратная связь с потребителями и заинтересованными сторонами, обеспечивающая определение и удовлетворение их потребностей;

-   создание комфортных условий и образовательной среды для обучающихся и персонала вуза.

Высшее руководство обязуется участвовать в реализации Политики и обеспечить персонал ресурсами, необходимыми для непрерывного улучшения качества. Достижение цели и задач обеспечивается систематическим мониторингом и анализом полученных результатов со стороны высшего руководства и последующей деятельностью по улучшению.

 

Мы - команда профессионалов.

Для нас успех университета - эффективное достижение поставленной цели.

 

Ректор университета                                                            Н.М.Кадыргалиев

 

25.08.2009 г.

Новости

04/12/2017, 12:04
news-0412201728 ноября 2017 года в 14:00 на инженерно-технологическом факультете ЗКИТУ прошел круглый стол на тему: «Мәңгілік ел – біздің ұлы және лайықты...
729
04/12/2017, 11:59
news-0312201728 ноября 2017 года в 14:00 в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете совместо с представителями Департмента...
691
18/10/2017, 12:05
news-1810201716 октября 2017 года в инженерно-технологическом факультете Западно-Казахстанского инновационного технологического университета была...
1111
17/10/2017, 06:57
news-17102017-02Инженерно-технологический факультет ЗКИТУ поздравляет студента 2 курса специальности «Безопасность жизнедеятельности и охрана...
1145
08/09/2017, 11:23
news-08092017Студенты инженерно-технологического факультета Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета Мустафиев Р.,...
1917
06/06/2017, 06:36
news-06062017Оплата за комплексное тестирование 2242 тенге РГКП «Национальный центр тестирования»010011, г. Астана, пр. Победы, 60БИН 000140001853ИИК...
4072
02/06/2017, 05:47
news-02062017ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ПРОШЛЫХ ЛЕТ!!! Прием документов для поступления в университеты осуществляется с 1 июня...
4417
02/05/2017, 09:41
news-02052017С 20 по 22 апреля 2017 года преподаватели инженерно-технологического факультета: канд. биол. наук, доцент кафедры экологии и биотехнологии...
3847
02/05/2017, 09:36
news-0105201726 апреля 2017 года на инженерно-технологическом факультете Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета состоялась...
3856
27/04/2017, 09:52
news-27042017Студенты Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета специальности «Ветеринарная санитария» приняли участие в...
3950
26/04/2017, 10:42
news-26042017-01С 10 по 14 апреля 2017 года в рамках Недели науки в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете проведена XVII...
3773
26/04/2017, 04:04
news-26042017В рамках Недели Науки и XVII Международной научной конференции студентов и магистрантов «Молодежь – духовный и интеллектуальный потенциал...
3756
14/04/2017, 06:44
news-1404201713 апреля 2017 года в рамках проведения XVII Международной конференции студентов и магистрантов «Молодежь – духовный и интеллектуальный...
4148
13/04/2017, 08:21
news-13042017-2В рамках ХVІІ Международнойнаучной конференции студентов и магистрантов «Молодежь – духовный и интеллектуальный потенциал страны:...
4027
13/04/2017, 04:56
news-13042017-1В рамках Недели науки 12 апреля 2017 года кафедрой экологии и биотехнологии инженерно-технологического факультета ЗКИТУ и кафедрой экологии...
4137
13/04/2017, 04:39
news-13042017В рамках Недели науки на инженерно-технологическом факультете Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета...
4143
10/04/2017, 10:47
news-10042017УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ! Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет приглашает вас с 10 по 14 апреля 2017...
4479
02/03/2017, 09:37
news-0203201717 февраля 2017 года на базе инженерно-технологического факультета ЗКИТУ совместно с городским отделом образования города Уральск...
6870
01/03/2017, 10:26
news-01032017С 10 по 14 апреля 2017 года Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет в рамках Недели Науки проводит XVII Международную...
7145
23/01/2017, 11:29
news-23012017На кафедрах инженерно-технологического факультета ЗКИТУ с 10 по 18 января 2017 года проведены научные семинары, целью которых является...
7446