slideshow0.jpg
slideshow1.jpg
slideshow3.jpg

ПОЛИТИКА в области качества

Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық университетініңсапа саласындағы

САЯСАТЫ


Басшылық білім берудегі сапа идеясын өзінің толық ұстанатындығын жариялайды және Батыс Қазақстан аймағының экономика мен заманауи технологиялары саласында жоғары деңгейдегі мамандарды даярлайтын білім беру мекемесі ретіндегі жоғары оқу орнының имиджін (бейнесін) қолдауға ұмтылады.

Әлемді ғылыми жетістіктер арқылы таныта отырып, университет қоғамдағы ғылыми біліктілікті сақтауды, ұлғайтуды және кең таратуды мақсат етеді, осы негізде біздің көп этникалы аймақтың ерекшеліктерін ескере отырып, оқу тәрбие үрдісін жүзеге асырады.

ЖОО-ң сапа саласындағы стратегиялық мақсаты - жаңашыл ой мамандарын әлемдік стандарттар деңгейінде кәсіби даярлаудың жоғары нәтижелілігін қамтамасыз ететін қызметтің негізгі бағыттары бойынша сапа менеджментінің көп қырлы жүйесін жетілдіру.

Сапа саласындағы саясатты қабылдай отырып, біз өзімізге келесі міндеттерді жүктейміз:

-   сапа мәселесіндегі университет қызметінің мақсат бірлігі мен бағыттылығын қамтамасыз етудегі барлық денгейлер жетекшілерінің көшбасшылығы;

-   қызметкерлердің сапа менеджменті жүйесін жетілдіру мен арттыруға бағытталған шығармашылық әлуетін максималды пайдалану;

-   жаңа технологияларды пайдалану мен ЖОО қызметі мониторингі деректерінің талдауы негізінде университеттегі білім беру үрдісі сапасын арттыру;

-   тұтынышылар мен олардың қажеттіліктерін анықтау мен қанағаттандыруды қамтамасыз ететін мүдделі тараптармен тиімді кері байланыс;

-   білім алушылар мен ЖОО қызметкерлері үшін қолайлы жағдайлар мен білім беру ортасын қалыптастыру.

Жоғары басшылық саясатты жүзеге асыруға қатысу және қызметкерлерді сапаны үздіксіз арттыруға қажетті қорлармен қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Мақсат пен міндеттерге қол жеткізу жүйелі мониторингпен алынған нәтижелердің жоғары басшылық тарапынан талдауы және жақсарту бойынша жаңа қызметтермен қамтамасыз етіледі.

 

Біз  кәсіпқойлар тобымыз!

Біз үшін университет табысы қойылған мақсатқа тиімді жолмен қол жеткізу болып табылады.

  

Университет ректоры                                                            Н.М.Кадыргалиев

 

25.08.2009 ж.  

 

 

 ______________________________________________________________________

 

 

ПОЛИТИКА

в области качества Западно-Казахстанского инженерно-технологического университета

Руководство заявляет о своей полной приверженности идее качества в образовании и стремится к поддержанию имиджа вуза как образовательного учреждения, готовящего специалистов высокого уровня в области экономики и современных технологий Западно-Казахстанского региона. Познавая мир через научные исследования, университет стремится к сохранению, приумножению и распространению в обществе научных знаний, строя на их основе образовательный и воспитательный процесс в полиэтничном регионе. 

Стратегическая цель вуза в области качества - совершенствование полифункциональной системы менеджмента качества по основным направлениям деятельности, обеспечивающей высокую результативность профессиональной подготовки инновационно мыслящих специалистов на уровне мировых стандартов.

Принимая Политику в области качества, мы берем на себя следующие обязательства:

-   лидерство руководителей всех уровней в обеспечении единства цели и направленности деятельности университета в вопросах качества;

-   максимальное использование творческого потенциала персонала, направленное на совершенствование и улучшение системы менеджмента качества;

-   повышение качества образовательного процесса в университете на основе использования инновационных технологий и анализа данных мониторинга деятельности вуза;

-   эффективная обратная связь с потребителями и заинтересованными сторонами, обеспечивающая определение и удовлетворение их потребностей;

-   создание комфортных условий и образовательной среды для обучающихся и персонала вуза.

Высшее руководство обязуется участвовать в реализации Политики и обеспечить персонал ресурсами, необходимыми для непрерывного улучшения качества. Достижение цели и задач обеспечивается систематическим мониторингом и анализом полученных результатов со стороны высшего руководства и последующей деятельностью по улучшению.

 

Мы - команда профессионалов.

Для нас успех университета - эффективное достижение поставленной цели.

 

Ректор университета                                                            Н.М.Кадыргалиев

 

25.08.2009 г.

Новости

19/04/2018, 04:07
news-1904201812-13 апреля 2018 года на базе Международной образовательной корпорации (КазГАСА, г. Алматы) проведена Республиканская предметная олимпиада...
882
20/03/2018, 06:16
news-20032018С 13 по 16 марта 2018 года в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете прошла 18 международная научная конференция...
2212
16/02/2018, 12:13
news-170220188 февраля 2018 года на базе кафедры экологии и биотехнологии инженерно-технологического факультета ЗКИТУ состоялась международная...
3052
16/02/2018, 12:05
news-16022018Заседание круглого стола с международным участием «Вклад особо охраняемых природных территорий в сохранении культурного наследия»...
2638
04/12/2017, 12:04
news-0412201728 ноября 2017 года в 14:00 на инженерно-технологическом факультете ЗКИТУ прошел круглый стол на тему: «Мәңгілік ел – біздің ұлы және лайықты...
3873
04/12/2017, 11:59
news-0312201728 ноября 2017 года в 14:00 в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете совместо с представителями Департмента...
3684
18/10/2017, 12:05
news-1810201716 октября 2017 года в инженерно-технологическом факультете Западно-Казахстанского инновационного технологического университета была...
4109
17/10/2017, 06:57
news-17102017-02Инженерно-технологический факультет ЗКИТУ поздравляет студента 2 курса специальности «Безопасность жизнедеятельности и охрана...
4103
08/09/2017, 11:23
news-08092017Студенты инженерно-технологического факультета Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета Мустафиев Р.,...
4651
02/06/2017, 05:47
news-02062017ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ПРОШЛЫХ ЛЕТ!!! Прием документов для поступления в университеты осуществляется с 1 июня...
8091